bncodong

Đại hội cổ đông


2014

Nghị quyết đại hội Cổ Đông
Tải file
Biên bản Đại hội Cổ đông Tải file
Báo cáo tài chính năm 2013 Tải file

 

DOANH THU, LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM

DoanhthuLoinhuan2009-2013

2013

Nghị quyết đại hội Cổ Đông lần 7 năm 2013         
Tải file
Biên bản đại hội 
Tải file
Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 6) Tải file

 

DOANH THU, LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM

Finance

 

2012

Báo cáo tài chính        
Tải file
Nghị quyết đại hội          
Tải file
Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 5)
Tải file

 

DOANH THU, LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM

Finance

2011

Báo cáo tài chính Tải file
Nghị quyết đại hội          
Tải file
Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 4)
Tải file

 

DOANH THU, LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM

Finance

 

2010

Báo cáo tài chính
Tải file
Biên bản đại hội
Tải file
Nghị quyết đại hội          
Tải file
Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 4)
Tải file

 

DOANH THU, LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM

Finance

2009

Báo cáo tài chính
Tải file
Biên bản đại hội
Tải file
Nghị quyết đại hội
Tải file

 

DOANH THU, LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM

Finance

2008

Báo cáo tài chính
Tải file
Biên bản đại hội Tải file
Nghị quyết đại hội
Tải file

                               

DOANH THU, LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM

Finance

2007

Báo cáo tài chính
Tải file
Biên bản đại hội
Tải file
Nghị quyết đại hội
Tải file

 

DOANH THU, LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM

Finance

kamagra online 
go to 
here 
http://www.espaces-marx.net/?itemid=5711... 
to click 
go to 
here 
order viagra 
go to 
buy viagra mc 
to click 
to click 
go to 
here 
kamagra over the counter 
cialis alternatives acquista viagra online ici Per fare clic http://ilar.ucsd.edu/ilag.php?es=4281&ed... cialis super barata http://ilar.ucsd.edu/ilag.php?es=3395&ed... levitra 20mg prix aquí http://ilar.ucsd.edu/ilag.php?es=3440&ed... http://ilar.ucsd.edu/ilag.php?es=2764&ed... viagra in farmacia senza ricetta http://ilar.ucsd.edu/ilag.php?es=4328&ed... aller aquí