bncodong

Các cổ đông vui lòng xem "Tài liệu phục vụ Đại hội Cổ đông thường niên lần view 6- năm 2012":

 

1.BC thường niên 2011_DHCD lần 6 năm 2012

2.Tờ trình 01_ĐHCĐ lần 6 năm 2012

3.Tờ trình 02_ĐHCĐ lần 6 năm 2012