Thông tin tóm lược

Vị trí:

KCN Viêt Nam-Singapore II, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam

Tư vấn:

 Công http://the-sexiest-milf.tumblr.com/ ty Shimizu Viet Nam

Giá trị công trình:

44,2 tỷ source VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết free sex asian girls cấu và kiến trúc

Thời cartoon porn gian thi công:

Từ 24/12/2007 watch here đến 25/08/2008