Thông tin tóm lược

Vị trí:
Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư
Công free bbw dating sites ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng
Tư vấn:

Công ty tư cartoon xxx vấn xây dựng Sino Pacific

Giá trị công free porn lesbian orgy trình

33,4 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Kết cấu và kiến trúc

Thời gian milf porn thi công:

Từ website 01/12/2002 đến 21/01/2004